Revision history of "Rodziny - numerariuszki - dyrektorki"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 10:25, 26 October 2011Bruno talk contribs 4,366 bytes +4,366 New page: Marypt, Portugalia, marzec 2005 Oto kilka z życia wziętych przykładów obrazujących trudności, jakim podołać musi młoda numerariuszka. Po szkole udaje się do ośrodka, sk...