Revision history of "Musisz spowiadać się u wyznaczonego księdza"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 09:26, 26 October 2011Bruno talk contribs 1,381 bytes +1,381 New page: Rafał, Polska, 1999 Rafał był przypadkiem specjalnym. Jako dziennikarz był rozpieszczany przez dyrektorów i cieszył się szczególnym statusem. W przeciwieństwie do większości ...