Revision history of "Jak Dzieło przywłaszcza twoje dzieci"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 10:51, 26 October 2011Bruno talk contribs 2,054 bytes +2,054 New page: Cristina González Alba, Hiszpania, 30 stycznia 2009 Wczoraj rozmawiałyśmy z koleżanką o sposobie, w jaki Dzieło przywłaszcza sobie dzieci supernumerariuszy od pewnego wieku: to z...