Revision history of "Historia moich 16 lat w Opus Dei"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 09:42, 26 October 2011Bruno talk contribs 6,157 bytes +6,157 New page: C.F., Argentyna, 12 sierpnia 2003 Wkrótce po ukończeniu studiów zostałem wicedyrektorem klubu. Tam zacząłem (prawdopodobnie w odruchu obronnym) dzielić członków Dzieła na dwie...