Revision history of "Ewolucja Opus Dei"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 21:37, 16 November 2008Bruno talk contribs 12,627 bytes +12,627 New page: Opus Dei jest instytucją, która wyróżnia się od innych instytucjami katolickimi następującymi cechami: * wykazała zaskakująco dynamiczny rozwój, osiągając dzisiaj liczbę 83.0...