Revision history of "Czy duchowość Opus Dei przypomina gnozę?"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 08:15, 22 September 2008Bruno talk contribs 4,217 bytes +4,217 New page: Duch Opus Dei pod wieloma względami przypomina gnozę: 1. Można osiągnąć zbawienie już w tym życiu: „''kto spełnia nasze Normy (...), ten jest przeznaczony, jeśli wytrwa aż do...