Słownik języka wewnętrznego Opus Dei

From Opus-Info
Jump to navigation Jump to search
Dzieło
Opus Dei (z łaciny – Dzieło Boże)
Opus Dei
Prałatura personalna Świętego Krzyża i Opus Dei
Prałat
Najwyższy autorytet Opus Dei. Mieszka w Rzymie i jest otoczony Radą centralną.
Nasz Ojciec
Założyciel Opus Dei, św. Josemaria Esciva de Balaguer, markiz z Peralta (urodził się jako “Jose Maria Escriba”). Zmarł w 1975 r.
Ojciec
Prałat Opus Dei. Obecnie jest nim biskup Javier Echevarria Rodriguez.
Don Alvaro
Pierwszy następca św. Josemarii. Zmarł w 1994.
Region
Jednostka administracyjna Opus Dei. Zazwyczaj obejmuje swoim zasięgiem cały kraj.
Rada centralna
Grono doradców Prałata. Mieszka w siedzibie Opus Dei w Rzymie.
Rada regionalna
Grono Dyrektorów regionalnych. (Dyrektorzy lokalni raportują do nich, oni zaś raportują do Rady centralnej).
Ośrodek
Dom Opus Dei, gdzie żyją Numerariusze i księża z Opus Dei. Tam odbywają się zajęcia formacyjne. Dom należy prawnie do instytucji (np. fundacji lub stowarzyszenia), która jest kontrolowana przez Radę regionalną. Za przykrywką tych instytucji Opus Dei zarządza pokaźnym majątkiem.
Rada lokalna
Gremium trzech Dyrektorów i księdza wyznaczeni do rządzenia każdym ośrodkiem. Składa się z Dyrektora, Wicedyrektora i Sekretarza. Ksiądz posiada szczególny autorytet moralny.
Dyrektor lokalny
Numerariusz po Wierności mieszkający w ośrodku Opus Dei i należący do Rady lokalnej. Ma za zadanie ściśle przestrzegać wszystkie zarządzenia zawarte w Glosas, Instrucciones, Vademecums, Experiencias, Guiones, Ceremoniales, Katechizmy i Reglamentos internos de la Administración. Musi też uwzględniać dyspozycje, które przychodzą od Rady regionalnej i Rady centralnej.
Instrukcje
Zbiór 50 listów św. Josemarii. Manifest założycielski Opus Dei.
Vademecum
Zbiór zasad, jakimi mają się kierować Dyrektorzy. Dyrektorzy są rozliczeni z przestrzegania tych kryteriów.
Kryterium
Zasada postępowania opisana w Vademecum.
Duch Opus Dei
Zestaw reguł i zarządzeń, według którego dyrektorzy rządzą podwładnymi.
Aspirant
Nastolatek w wieku od 14,5 do 18 lat, który wyraził chęć przystąpienia do Opus Dei. Jeżeli rodzice sprzeciwiają się powołaniu dziecka, radzi się Aspirantowi, aby utrzymywał sprawę swojej przynależności do Opus Dei w tajemnicy.
Numerariusz
Osoba świecka żyjąca zgodnie z najsurowszymi zasadami zakonnymi. Mieszka w ośrodku Opus Dei i musi zmieniać zawód lub miejsce zamieszkania na prośbę Dyrektorów. Ma jako podstawowe zadanie spełniać Plan życia, oddawać wszystkie swoje zarobione pieniądze, werbować i indoktrynować nowych członków. Czasami musi pracować nieodpłatnie i bez umowy prawnej na rzecz biurokracji Opus Dei.
Przyłączony
Osoba świecka żyjąca zgodnie z najsurowszymi zasadami zakonnymi. Nie żyje w ośrodku Opus Dei. Ma jako podstawowe zadanie spełniać Plan życia, oddawać wszystkie swoje zarobione pieniądze i werbować nowych członków.
Supernumerariusz
Osoba świecka należąca do Opus Dei, posiadająca własną rodzinę i żyjąca w swoim własnym domu. Ma jako podstawowe zadanie spełniać Plan życia, rodzić dużo dzieci, płacić dużo pieniędzy i werbować dużo nowych członków. Powinien nakłonić współmałżonka do przystąpienia do Opus Dei. Powinien tak wychować dzieci, aby chciały przystąpić do organizacji jak najwcześniej (w wieku 14,5 lat).
Ksiądz z Opus Dei
Numerariusz wyświęcony na księdza na prośbę Prałata. Przechodzi sześcioletnie szkolenie w seminarium Opus Dei w Rzymie lub Pamplonie. Spełnia rolę oficera politycznego: raportuje bezpośrednio do Komisji regionalnej za plecami świeckich Dyrektorów.
Numeraria pomocnicza
Kobieta świecka żyjąca zgodnie z najsurowszymi zasadami zakonów klauzurowych. Mieszka w ośrodku i pracuje obowiązkowo przez całe swoje życie przy gotowaniu, sprzątaniu i praniu w ośrodkach Opus Dei. Nie ma dostępu do edukacji, która nie byłaby związana ze swoim zawodem. Nie ma dostępu do pieniędzy, w niektórych krajach nie jest zatrudniona na umowie o pracę. Nigdzie nie może poruszać się bez nadzoru Numerariuszki (nawet na spacer).
Gwizdolny
Osoba, która osiągnęła pożądany stan izolacji od swojego otoczenia i uzależnienia emocjonalnego od Opus Dei. Rada lokalna może decydować, czy wywołać kryzys powołaniowy u tej osoby.
Kryzys powołaniowy
W momencie w którym Rada lokalna uznaje, że dana osoba byłaby przydatna dla Opus Dei, wyznacza Numerariusza do spowodowania kryzysu powołaniowego u ofiary. Polega na tym, że Numerariusz oznajmia tej osobie, że jasno zobaczył jego powołanie do Opus Dei. Numerariusz będzie natarczywie nalegał na temat obowiązku udzielenie hojnej odpowiedzi Bogu. Dwa rozwiązania są możliwe: uleganie ofiary (wygrana) lub oddalenie się ofiary od Opus Dei (przegrana).
Gwizdnąć
Pisać list, czyli prosić o przystąpienie do Opus Dei.
Pisać list
Pisać list do Prałata z prośbą o przystąpienie do Opus Dei. List zostaje w Ośrodku i nie dociera do Prałata.
Oblacja
Krok prawny polegający na przyłączenie do Opus Dei. Dozwolone od 18 roku życia. Teoretycznie jest zobowiązaniem na jeden rok.
Wierność
Krok prawny – odpowiednik ślubów wieczystych. Zawiera w sobie zobowiązanie, aby nie krytykować Dyrektorów. Numerariusze mogą zostać Dyrektorami dopiero po Wierności.
Inkorporacja
Prawne przystąpienie do Opus Dei skutkiem Oblacji lub Wierności.
Powołanie
W praktyce jest to moralny obowiązek przynależności do Opus Dei. Dyrektorzy decydują, kto ma powołanie a kto nie. Czasem Dyrektorzy stwierdzają, że dana osoba przestaje mieć powołanie i wypraszają ją z Opus Dei.
Bycie wiernym
Przestrzegać sumiennie cały Plan życia i wszystkie zasady postępowania opisane w regulaminach wewnętrznych.
Plan życia
Lista nabożeństw, jakie członek Opus Dei musi obowiązkowo spełniać, jeśli chce być zbawiony.
Normy
Poszczególne nabożeństwa z planu życia.
Kierownictwo duchowe
Cotygodniowa inwigilacja przez Dyrektora. Sprawozdanie ze wszystkich zdarzeń, myśi i uczuć z minionego tygodnia i przyjmowanie celów na następny tydzień.
Dobry duch
Postawa uległości i bezkrytycyzmu wymagana od członków Opus Dei. Odzwierciedla również najbardziej fanatyczne trzymania się zasad zawartych w regulaminach.
Szczerość
Synonim inwigilacji i ślepego posłuszeństwa. Podobno jest konsekwencją pokory i jest najważniejszą cnotą. Musi też prowadzić do uległości i posłuszeństwa.
Dziecięctwo boże
Doktryna służąca do uzasadnienia infantylizacji członków Opus Dei.
Upomnienie braterskie
Narzędzie kontroli stosowane przez członków nie-Dyrektorów.
Spowiedź
Narzędzie kontroli mentalnej. Ksiądz nie udziela rozgrzeszenia, jeśli wyznane grzechy ciężkie nie zostały ujawnione Dyrektorom.
Wytrwanie, wierność
Pozostanie w Opus Dei aż do śmierci niezależnie od tego, czy przynależność powoduje u członka stany depresyjne lub lękowe. Jeżeli dana osoba przestaje przynosić pieniądze, przestaje mieć powołanie i jest wyproszona z Opus Dei.
Wolność
Polega na tym, aby robić to, o czym zadecydowali Dyrektorzy.
Zaufanie
Pewność, że członek Opus Dei będzie ślepo wykonywał instrukcje i nie będzie zadawał pytań.
Oddanie
Alienacja na rzecz Opus Dei.
Umartwienie
Moneta, którą kupuje się łaski Boże. Im więcej umartwień, tym więcej wierności i nowych powołań.
Modlitwa
Moneta, którą kupuje się łaski Boże. Im więcej klepania, tym więcej wierności i nowych powołań.